BİRİMLERİMİZ »

  • Facebook'ta Paylas
  • Twitter'ta Paylas
  • Google'ta Paylas

İcra Takip, Haciz ve Satış


İcra Takip, Haciz ve Satış I

Servisin görevleri;

1-İcra havuzuna aktarılan ve ilgili servislerce düzenlenen ödeme emirlerinin alınması, kaydedilmesi ve icra takip dosyasının oluşturulması işlemlerini yürütmek.

2-Ödeme emirlerinin tebliğe çıkarılması ve tebliğ edilen ödeme emirlerine ilişkin kayıt ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

3-Adres araştırması yapılması, tespiti mümkün olmayan adreslerin belirlenmesi için sosyal güvenlik kontrol memurları servisine iletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

4-Ödeme emirlerine ve niyabetten takiple ilgili icra takip kartı ve icra takip dosyası açılması işlemlerini yürütmek.

5-Tebliğ edilen ödeme emirlerine ait icra takip dosyalarının listelerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek.

6-Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

 

İcra Takip, Haciz ve Satış Servisi 2

Servisin görevleri;

1-İcra memuru eliyle tebliğ edilmesi gerektiği bildirilen ödeme emirleri ile haciz bildirilerinin ilgililere mahallinde tebliğ edilmesi işlemlerini yürütmek.

2- 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan nedenlerin bulunması halinde, Kurum alacağının tahsil güvenliğinin sağlaması için birim amirinin onayı ile ihtiyati haciz kararı alınması amacıyla haciz kağıdı düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.

3- Ödeme emirleri ve haciz işlemleri ile ilgili itirazların şekil, usul ve esas yönünden değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.

4-Trafik tescil şube müdürlükleri, tapu sicil müdürlükleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerle yazışma veya Kurumca uygun görülen bilgi işlem sistemlerini kullanmak suretiyle borçlular hakkında her türlü mal varlığı araştırma ve e-haciz işlemlerini yürütmek.

5-Mal bildirimi beyanında bulunan borçlunun mal beyanının alınması işlemlerini yürütmek.

6-Kendisine ödeme emri tebliğ edilmiş borçlular hakkında haciz kâğıdının düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.

7-Kayden ve fiilen haciz işlemlerini yürütmek.

8-Mahcuz malların muhafaza altına alınması ve muhafaza altına alınan malların yediemine, yediemin deposuna veya Kurum deposuna teslim edilmesi işlemlerini yürütmek.

9- Mal beyanında bulunmayan borçlular hakkında hapsen tazyik kararı alınmasını teminen İcra Ceza Mahkemesine talep yazısı hazırlanması işlemlerini yürütmek.

10- Özel kanunlar gereği yapılandırılan borçlarla ilgili işlemleri yürütmek.

11-Haciz kaldırma işlemlerini yürütmek.

12-Haczedilen taşınır ve taşınmazların satışı halinde tahsil edilen satış bedelinin ilgili icra takip dosyalarına mahsubunun yapılması işlemlerini yürütmek.

13-İcra takip dosyalarının tahsilât ve aktarma gibi her türlü işlemlerini yürütmek.

14-Kurum alacağının tahsiline engel olanlar, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlar, mal edinme ve artırmaları bildirmeyenler ve Kurum borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenlerin tespiti ile bunlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması işlemlerini yürütmek.

15–6183 sayılı Kanunun 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince açılacak iptal davaları ile ilgili araştırma, tespit ve incelemeleri Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurları ile koordineli olarak yapılması ve iptal davası açılması işlemlerini yürütmek.

16–6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden Kurumca borçluların sigorta primlerine ve diğer alacaklara ilişkin tecil ve taksitlendirme taleplerinin değerlendirilmesi, birim yetkisi dâhilinde olanlar hakkında karar alınmak üzere Tecil ve Taksitlendirme Komisyonuna sunulması, Tecil ve Taksitlendirme Komisyonunun sekretarya işlemlerinin yapılması, birim yetkisini aşan talepler için karar alınmak üzere yetkili makamlara sunulması, tecil ve taksitlendirmenin takibi işlemlerini yürütmek.

17-Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan Kurum alacağının vadesinde ödenmediği hallerde borcun 6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince yasal süresi içinde ödenmesinin, aksi halde teminatın paraya çevrileceğinin veya diğer şekillerde cebren tahsil olacağının borçluya bildirilmesi, verilen süre içinde borç ödenmediği takdirde taşınır ve taşınmaz niteliğindeki teminatların paraya çevrilmesi için ilgili belgelerin hazırlanması, banka teminat mektubu, hazine bonosu, hisse senedi, tahvil gibi diğer teminatların ise nakde çevrilmesi işlemlerini yürütmek.

18-Haciz işlemleri sırasında, işveren, işyeri, şirket ortakları ve işveren vekilleri ile ilgili tespit edilen ad-soyadı, unvan, adres, borçlunun ölümü, işyerinin gayri faal hale gelmesi gibi değişikliklerin, işyeri tescil ve e-sigorta servisi ile prim tahakkuk ve tahsilât servisine iletilmesi işlemlerini yürütmek.

19-Diğer taşra birimlerinin alacaklarının niyabetten takibinin yapılması, malları veya ikametgâhı başka ilde olan borçlulara ilişkin niyabetten takip yapılması amacıyla ilgili taşra birimlerinin talimatlandırılması işlemlerini yürütmek.

20-Aciz halindeki borçlular hakkında aciz fişlerinin düzenlenmesi ve bu borçlular hakkında yılda iki defa mal varlığı araştırmasının yapılması işlemlerini yürütmek.

21-Ülkemiz ile yapılmış olan ikili veya çok taraflı uluslararası sözleşmeye taraf olan ülkelerde ikamet eden işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerden, sözleşme hükümlerine uygun olarak Kurum alacaklarının tahsili ile bunlara ilişkin her türlü bilgi ve belgelerin talep edilmesi işlemlerini yürütmek.

22-Haciz konulan taşınır ve taşınmazlar hakkında ilgililere bilgi verilmesi işlemlerini yürütmek.

23-İcra takibine konu borcun ödenmemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmaması halinde, haczedilen ve/veya muhafaza altına alınan taşınırların satışının yapılması amacıyla satışa esas teşkil eden bilgi ve belgelerden haciz kâğıdı, haciz bildirisi ve haciz tutanağının hazırlanması işlemlerini yürütmek.

24-İnfaz, iptal veya terkin edilen icra takip dosyalarının kayıt ve arşivleme işlemlerinin yapılması ve ilgili servislere bilgi verilmesi işlemlerini yürütmek.

25-Yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışma raporu ve istatistikî bilgilerin hazırlanması ve ilgili birime iletilmesi işlemlerini yürütmek.

26-Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

 
 

İcra Takip, Haciz ve Satış Servisi 3

Servisin görevleri;

1-Satışa esas teşkil eden bilgi ve belgelere istinaden taşınır ve taşınmazların satış işlemlerini yürütmek.

2-Mahcuz malların satışı için Satış Komisyonunun sekretarya işlemlerinin yapılması ve satış dosyasının oluşturulması işlemlerini yürütmek.

3-Satışın kesinleşip kesinleşmediği ile ilgili olarak İş Mahkemesinde ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek.

4-Satışın kesinleşmesi halinde; taşınırın alıcıya teslim edilmesi, tescile tabi olan araç, taşınmaz ve benzeri malların ise alıcı adına tescilinin yapılmasını teminen tescillerin bulunduğu diğer kurumlara yazı hazırlanması işlemlerini yürütmek.

5-Satışa konu malın son takyidat durumunun tespit edilmesi, satış tutarını paylaştırmak ve sıra cetvelinin düzenlenmesi gerektiği durumlarda ilgisine göre icra müdürlüklerine yazı hazırlanması işlemlerini yürütmek.

6-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği Katma Değer Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.

7- Satış işlemlerine ilişkin itirazların usul ve esastan değerlendirilip cevap verilmesi ve üçüncü kişi ve mahkemelerle yazışma yapılması işlemlerini yürütmek.

8-Satışı mümkün olmayan veya satılamayan malların ilgililere iade edilmesi işlemlerini yürütmek.

9-Yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışma raporu ve istatistikî bilgilerin hazırlanması ve ilgili birime iletilmesi işlemlerini yürütmek.

10-Taşınır ve taşınmazların satışı hakkındaki istatistikî bilgilerin ilgili birime iletilmesi işlemlerini yürütmek.

11-Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek. 
5127 defa okunmuştur.